مشاوره اختصاصی جهت داوطلبان کنکور

جهت آرامش داوطلب وحضورباآرامش، درجلسه امتحان کنکور،مشاوره باداوطلب ووالدین وی الزامی است .تمام سعی مابراین است که یک داوطلب ،که حداقل مدت یک سال با تمام  تلاش زحمت کشیده وبسیاری ازآنها،دراین ماراتن اجباری ،هزینه های بسیاری نیز متحمل شده اند،دراین روزهای آخر، درنتیجه رفتارهایی از والدین ویادوستان ونزدیکان خوددچاراسترس مضاعف نشوندودرصورت دچارشدن چگونه مبارزه نمایند ،چراکه این استرسها میتوانددرزمان شروع امتحان کنکور بسیار دردسرساز شود یعنی داوطلب ممکن است براثراین استرسهانتوانداز اطلاعات خودکه شایدبسیاری ازآنهاراقبلاچندین نوبت تکرارکرده نتواندتکرارکند ویامسائلی راکه قبلا براحتی میتوانسته حل کنددرسرجلسه امتحان دچاربهت ،گیجی ویافراموشی می شودپس این فاصله زمانی تاامتحانات رابسیارجدی بگیریم وباراهکارهایی برای داوطلب ووالدین انهاجلوی این مشکلات رابگیریم.ماباشماییم تادراین راستابتوانیم کمک نماییم