شناخت درمانی

* اگرمیخواهید احساس بهتری داشته باشید باید بدانید ودرک کنید که به جای حوادث بیرونی، افکار وطرز تلقی های شماهستند که احساسات شمارابه وجود می آورند.میتوانید اندیشه ، احساس ورفتار خود را تغییردهید.

* اگر شخصی ازشما انتقاد کردو فکر کردید که در مقام تحقیر کردن شماست نگران میشوید، اگر انتقاد رادور ازانصاف ببینیدو دیگران رامقصربدانید دچار احساس خشم میشوید ولی اگر ازعزت نفس خوبی برخوردار باشید سعی میکنیدبا کنجکاوی از دلیل انتقاد اوآگاه گردید.

* اگر میخواهید از روحیه بدنجات یابیدقبل از هر چیزبدانیدهر احساس منفی ناشی از اندیشه منفی بخصوصی است.اندوه وافسردگی ناشی از تفکرازدست دادن وباختن است، نومیدی ناشی ازانتظارات برآورده نشده است وبخود میگویید وضع باید متفاوت از آنچه هست باشد، نگرانی وهراس ناشی ازفکر خطر کردن است که تصور میکنید مورد تمسخر دیگران قرار میگیرید. احساس حقارت کردن ناشی از آنست که خود رادر مقایسه بادیگران شایسته نمیدانید.خشم ناشی ازاحساس بی عدالتی کردن است که باشما رفتار غیر منصفانه ای شده است