مشاوره تلفنی -صدای مشاور. قوانین عاطفی خانواده باسالمندان:

سالمندکیست؟مشخصات سالمندکدامست؟نیازهای سالمندچیست؟

مراقبت از سالمندچگونه است؟برخوردمتفاوت سالمندان راچگونه بشناسیم

اینهاوصدهاسوال دیگردررابطه بانگهداری وبرخوردباسالمندان وجودداردکه بنظرساده ولی بسیار تخصصی وسخت می باشدکه اگربامشاورین روانشناس بتوانیدمشاوره داشته باشیدمی توانندشماراراهنمایی ودراین صورت کاری نسبتاراحت می باشد.دراین بخش سعی خواهیم کردکه تاحدودی اطلاعات سودمندی دراختیار علاقمندان بگذاریم .منتظر اطلاعات مادرروزهای اینده باشید.

صدای مشاور(تلفنی)

شماره تماس با تلفن ثابت از سراسر ایران

 109 9070 909 

همه روزه 8 صبح الی 8 شب

رضوانی نژاد_دکترصفایی