مشاوره تلفنی -صدای مشاوروقوانین عاطفی خانواده وراهکارهای شناخت ودرمان معتادواعتیاد:

 

اعتیادبلایی خانمان سوز

اعتیادچیست معتادکیست وراههای شناخت فردمعتادچگونه است.

فرد معتاد فردی بیماراست ولذا هرچه سریعترباید دردرمان او همت گمارده شود.