:: برای داشتن آرامش بیشتر در زندگی چه باید کرد

:: شناخت درمانی

* اگرمیخواهید احساس بهتری داشته باشید باید بدانید ودرک کنید که به جای حوادث بیرونی، افکار وطرز تلقی های شماهستند که احساسات شمارابه وجود می آورند.میتوانید اندیشه ، احساس ورفتار خود را تغییردهی...

:: مشاوره تلفنی -صدای مشاور. قوانین عاطفی خانواده:

دکتر لیلیان گلاس میگوید وقتی زنی چیزی را میخواهد درخواست خود را با لحن ملایم...

:: مشاوره تلفنی -صدای مشاور.مشاوره خانواده(همسران)

مردان چه میخواهند

مردان میخواهندکه زنان ۱.کمترحرف بزنند۲.کمترهیجانی شوند۳.فعالیتهای بدن...

:: مشاوره تلفنی -صدای مشاور.ضرورت واهمیت مشاوره

رشدادمی فرایندی روانی اجتماعی است و...

:: مشاوره تلفنی وازدواج-صدای مشاور

:: مشاوره کودک:صدای مشاور-مشاوره تلفنی رهنما

:: مشاوره کودک ،نوجوانان وجوانان:صدای مشاور-مشاوره تلفنی رهنما

آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که فرزند نوجوان شمادر بزرگسالی چه شخصیتی خواهد داشت؟عوامل زیادی بر آینده نوجوان...